DeHofvilla

MR

Een medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aan gaan en/of het onderwijs ten goede komen.

Jaarlijks vergadert de medezeggenschapsraad een aantal keren met de directeur. Vanuit de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeelsleden afgevaardigd worden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van WSKO. De GMR geeft haar advies over of instemming met voorstellen tot beleid op bovenschools niveau. WSKO is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR.

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden. De voorzitter van de medezeggenschapsraad is Mevr. Kim van Zeijl.

De MR is bereikbaar via dit e-mail adres hofvilla.mr@wsko.eu

 

Jaarverslag MR

Jaarverslag schooljaar 2020-2021 Download

Besproken onderwerpen MR vergadering

Besproken onderwerpen MR vergadering 19 april 2021;
- Stand van zaken Corona; sneltesten en zelftesten
- Personeel en formatie - Quickscan
- Stand van zaken rondom huisvesting
- Besteding subsidie van het Rijk
- Jaarverslag 2020-2021
- Contact tussen MR en ouders
- Nieuw MR lid
- Update GMR

Besproken onderwerpen MR vergadering 14 juni 2021;
- Nieuw MR lid
- Jaarplan 2020/2021
- Webinar Ouderbijdrage 22/6
- Nieuwsbrief items
- Vergaderdag en nieuwe data
- Corona; stand van zaken en gevolgen voor de Hofvilla
- Personeel, stand van zaken
- Stand van zaken rondom huisvesting
- Update GMR
- Vrienden van de Hofvilla, stand van zaken

Oudergeleding van de MR

Manon Lee

Kim van Zeijl (voorzitter)

Sacha Blom

Samet Bagci

Personeelsgeleding MR

Miechelle Zuijderwijk

Ilse Lamers

Brenda van der Goes