Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aan gaan en/of het onderwijs ten goede komen.

Jaarlijks vergadert de medezeggenschapsraad een aantal keren met de directeur. Vanuit de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeelsleden afgevaardigd worden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van WSKO. De GMR geeft haar advies over of instemming met voorstellen tot beleid op bovenschools niveau. WSKO is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR.

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden. 

De MR is bereikbaar via dit e-mail adres hofvilla.mr@wsko.eu

Jaarverslagen MR 

Besproken onderwerpen MR vergadering

Besproken agendapunten MR vergadering 20 november 2023:

5 gelijke dagen model
Wijziging TSO organisatie
Feedback scholing MR
Feedback Tafels van de Toekomst
Status schoolplan
Jaarplan MR
Personeel, stand van zaken, ziekteverzuim
Formatieoverzicht
Stand van zaken huisvesting
Update GMR

Besproken agendapunten MR vergadering 18-09-2023

Evaluatie verkiezingen
Jaarplan MR
Scholing MR
Contact met de achterban
Evaluatie start van het schooljaar
Personeel, stand van zaken, ziekteverzuim
Schoolplan
Stand van zaken huisvesting
Update GMR

Besproken onderwerpen MR vergadering 19-06-2023
- Schoolplan
- Taakbeleid
- Scholingsplan
- Jaarplan
- Personeel; formatie
- Overdracht en Verkiezing MR
- Update GMR

 Geleding van de MR