Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aan gaan en/of het onderwijs ten goede komen.

Jaarlijks vergadert de medezeggenschapsraad een aantal keren met de directeur. Vanuit de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeelsleden afgevaardigd worden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van WSKO. De GMR geeft haar advies over of instemming met voorstellen tot beleid op bovenschools niveau. WSKO is verplicht beleidsveranderingen voor te leggen aan de GMR.

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden. 

De MR is bereikbaar via dit e-mail adres hofvilla.mr@wsko.eu

Jaarverslag MR 

Jaarverslag schooljaar 2021-2022 

Besproken onderwerpen MR vergadering

Besproken onderwerpen MR vergadering ..-..- 2022;

Oudergeleding van de MR

Sacha Blom

Samet Bagci

Manon Lee

Personeelsgeleding MR

Ilse Lamers

Miechelle Zuijderwijk

Lisette Kuijpers

Lisa Zwinkels